Witaj na PIT-2k.pl

Business accountingJeśli masz problemy z wypełnieniem pit 2k, to trafiłeś we właściwe miejsce. Portal pit-2k.pl przybliży ci cele wypełnienia tego załącznika oraz przedstawi problemy związane z tym załącznikiem.
Formularz pit 2k składany był w związku z korzystaniem z ulgi odsetkowej. Ulga ta odliczenie od dochodu podatnika odsetek od kredytu zaciągniętego na realizacje własnych potrzeb mieszkaniowych. Może być rozliczana, gdy składane są pity: pit 36, pit 37 2015, pit 28.
Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów, jeżeli dokonują odliczeń i rozliczają pity – składają jedno oświadczenie podając w nim dane identyfikacyjne obojga małżonków. Wydatki na spłatę odsetek od kredytu dotyczą odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków.
Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu – odliczeń dokonuje się, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, bądź od dochodu każdego z małżonków, w proporcji wskazanej we wniosku, bądź od dochodu jednego z małżonków.
Odliczenia odsetek dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona dana inwestycja (można zatem rozpocząć odliczanie odsetek później).
Odsetki zapłacone przed rokiem, w którym zakończona została dana inwestycja, mogą być odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki lub w roku bezpośrednio następującym po tym roku.
Z racji na to, że ulga została już derogowana (usunięta), odliczenie obowiązuje wyłącznie na zasadzie praw nabytych. Tym samym pit 2k składa się również wyłącznie z tytułu rozpoczęcia odliczenia odsetek na zasadzie praw nabytych. Tym niemniej nadal obowiązuje zasada, że oświadczenie należy złożyć wraz z zeznaniem podatkowym składanym za rok, w którym podatnik po raz pierwszy odlicza od podstawy obliczenia podatku faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie jednej z inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.